Print
Mar 05

Tuesday 4:00 PM

Mar 11
 • Varsity
 • game

@ Carmel

Monday 4:00 PM

Mar 12
 • Varsity
 • game

Salinas

Tuesday 3:30 PM

Mar 29
 • Varsity
 • game

@ Christopher

Friday 5:30 PM

Apr 03
 • Varsity
 • game

Carmel

Wednesday 4:00 PM

Apr 09
 • Varsity
 • game

@ Stevenson

Tuesday 4:00 PM

Apr 11
 • Varsity
 • game

Hollister High school

Thursday 4:00 PM

Apr 16
 • Varsity
 • game

Los Gatos

Tuesday 4:00 PM

Apr 18
 • Varsity
 • game

@ Salinas

Thursday 5:00 PM

Apr 23
 • Varsity
 • game

Stevenson

Tuesday 4:00 PM

May 02
 • Varsity
 • game

@ Los Gatos

Thursday 5:00 PM